» ANBI-gegevens

HET VICKI BROWNHUIS HEEFT DE ANBI-STATUS

Om giften aan het Vicki Brownhuis te kunnen aftrekken voor de inkomstenbelasting, is het nodig dat wij de zogenaamde ANBI-status hebben. ANBI is Algemeen Nut Beogende Instelling.
De voorwaarden worden vastgesteld door de fiscus. Een nieuwe voorwaarde (per 1 januari 2014) is dat op onze website een aantal gegevens terug te vinden is. Hieronder staan die gegevens vermeld (soms met verwijzing naar een andere plek op onze website).

1) Naam:
a) Statutair: Stichting Vicki Brown
b) Het huis noemt zich: Vicki Brownhuis

2) RSIN: 803728566

3) Post/bezoekadres: klik hier

4) Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel aan de patiënt met kanker en de naaste omgeving, middelen van zowel materiële als immateriële aard aan te bieden die kunnen bijdragen tot:
• verbetering van het omgaan met (zichzelf in relatie tot) de ziekte en de consequenties van de ziekte, verhoging van de kwaliteit van de sociale relaties en de hiervan ervaren steun (inclusief de voor de patiënt zo belangrijke relatie met huisarts, specialist of andere behandelaars) casu quo een doorbreken van een eventueel sociaal isolement;
• bevordering van een positieve verwerking van het ziek zijn (existentiële reorganisatie);
• verlichten, casu quo oplossen van een door het ziek zijn ontstane levenscrisis, zowel wat betreft de persoonlijke als de interpersoonlijke aspecten;
• hulp bij met de ziekte samenhangende problemen van maatschappelijke aard.

5) Hoofdlijnen beleidsplan: uit het strategisch beleidsplan 2011-2015:
a) Samenvattende doelstelling: verbetering van de kwaliteit van leven.
b) De autonomie van de patiënt en de eigen keuze in het al dan niet gebruik maken, en in de wijze van gebruik van de aangeboden mogelijkheden dienen in alle gevallen voorop te staan.
c) Het verschaffen van middelen op medisch-somatisch gebied behoort niet tot de doelstelling van de Stichting, evenmin als het verlenen van individuele financiële steun.
d) Missie:
i) Het Vicki Brownhuis is een inloophuis en ontmoetingsplek voor iedereen die met kanker te maken heeft (gekregen) in de regio ’s-Hertogenbosch.
ii) We streven naar een plek waar we gasten die met kanker te maken hebben (gekregen) in een huiselijke sfeer ondersteuning kunnen bieden. We vormen daarmee een aanvulling op de begeleiding die wordt geboden door professionele medische hulpverlening. We werken samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis en overige hulp- en zorgverleners. In de zorgketen hebben wij onze eigen unieke rol.
iii) Ons huis kent geen drempels, zodat iedereen die met kanker te maken heeft ( gekregen) bij ons terecht kan. Met iedereen bedoelen we mensen van alle leeftijden en alle achtergronden. Onze gasten bestaan zowel uit (ex-)patiënten als vrienden, familieleden, en nabestaanden van (ex-) patiënten.
iv) Alle gasten kunnen bij ons terecht voor intermenselijke ondersteuning. We bieden altijd een luisterend oor en richten ons daarnaast op het samenbrengen van ervaringen (lotgenotencontact) en het aanbieden van informatie. Ook organiseert en initieert het Vicki Brownhuis op verzoek van zijn gasten activiteiten die een prettige uitwerking hebben op het algehele gevoel van welbevinden. Voorbeelden van activiteiten zijn mindfulness, wandelen, zingen, schilderen, verwendagen voor mannen en vrouwen en voet- of stoelmassage.
v) We organiseren jaarlijks één tot drie interactieve lezingen voor onze gasten.
vi) Aan het Vicki Brownhuis is een psycholoog verbonden. Gasten kunnen op verzoek een gesprek met de psycholoog plannen in het Vicki Brownhuis.
vii) We zijn actief in de regio ’s-Hertogenbosch. We zijn er voor gasten uit het verzorgingsgebied van ’s-Hertogenbosch en wijde omgeving.
6) Functie en namen bestuurders: ga naar pagina over het huis.
7) Beloningsbeleid: er is één betaalde kracht in dienst, parttime. Bestuurders ontvangen geen vergoeding, met uitzondering van vergoeding van werkelijk gemaakte onkosten.
Zie verder Jaarverslag 2012 (website knop Over het huis, tab Jaarverslagen)
8) Actueel verslag: zie website knoppen Activiteiten en Nieuws en verder Jaarverslag (website knop Over het huis, tab Jaarverslagen).
9) Financiële verantwoording: zie Jaarverslag (website knop Over het huis, tab Jaarverslagen): balans en toelichting (waarin opgenomen baten en lasten).

webdesign by Clearsite